Privacyverklaring

Pedicuresalon-Gitta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Pedicuresalon-Gitta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Pedicuresalon-Gitta ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, neemt u dan gerust contact met mij op. Zie hiervoor het conctact-formulier.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicuresalon-Gitta verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Individuele afname van diensten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het door mij aan u verlenen van pedicurediensten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Pedicuresalon-Gitta de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Medicatie (indien voor het verlenen van mijn diensten van belang)
 • Telefoon huisarts
 • Email adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens zullen door mij worden bewaard zolang mijn diensten aan u nodig zijn. Zodra mijn diensten niet meer nodig zijn of worden beëindigd, zullen de gegevens nog vijf jaar in het archief worden opgeslagen en daarna worden vernietigd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Pedicuresalon-Gitta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Pedicuresalon-Gitta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mij privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

Contactgegevens

Pedicuresalon-Gitta,

De Lijndrijver 27

5971 DP Grubbenvorst

Tel. 06-51818683

info@Pedicuresalon-Gitta.nl